Aktuality


 • Soutěž o nejlepší CHYTRÁ ŘEŠENÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI pro rok 2017

  25.5.2017

  Cílem programu je podpora chytrých řešení v 5 oblastech – úspory, doprava, infrastruktura, zdravotnictví, elektronizace ve veřejné správě (debyrokratizace).

  Přihlásit můžete:

  • nový nebo existující produkt či technologii, který/á bude uplatněn/a k novému využití občany kraje,
  • prototyp, funkční vzorek, poloprovoz, ověřenou technologii, demo verzi softwaru k dokončení do podoby sériového produktu a jeho uvedení k implementaci.

  V 1 oblasti lze podat max. 1 projekt.
  Minimální výše dotace je 50.000 Kč/projekt a maximální 500.000 Kč/projekt.
  O dotaci se mohou přihlásit podnikatelé a spolky se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji.
  Žádosti lze podávat od 12. 5. 2017 do 10. 8. 2017 včetně.

  Více informací na webu: www.chytrejsikraj.cz, nebo na stránkách Moravskoslezského kraje.


 • XXIX. sněm Hospodářské komory České republiky a slavnostní předávání Merkurových medailí

  15. - 16.5.2017

  Na XXIX. sněmu Hospodářské komory České republiky bylo zvoleno nové vedení Komory pro nadcházející tříleté období. Prezidentem byl znovu zvolen Vladimír Dlouhý, viceprezidenty se stali Irena Bartoňová Pálková, Bořivoj Minář, Marta Nováková, Roman Pommer a Michal Štefl. Aktuální seznam nově volených členů všech volených orgánů je k dispozici na: www.komora.cz

  V předvečer sněmu se uskutečnilo v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze slavnostní předávání Merkurových medailí, které jsou udělovány osobnostem z komorového života, institucím a organizacím, které přispěly k podpoře podnikání a činnosti HK ČR. Toto ocenění bylo prezidentem Hospodářské komory České republiky, panem Vladimírem Dlouhým, uděleno i členům Okresní hospodářské komory Bruntál, panu Květoslavu Bašistovi (zlatá Merkurova medaile) a panu Ing. Igorovi Komůrkovi (stříbrná Merkurova medaile). • Debata zástupců OHK Bruntál s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje, Ing. Jakubem Unuckou, MBA

  18.4.2017

  Zástupci OHK Bruntál diskutovali s náměstkem Moravskoslezského kraje, Ing. Jakubem Unuckou, MBA, témata „Smart cities v Moravskoslezském kraji“, „Průmysl 4.0“ a „Inovační centrum Moravskoslezského kraje“. Po projednání uvedených témat byla vedena diskuze zejména k oblasti dopravy, kde byla dohodnuta vzájemná informovanost a řešení situací souvisejících se stavem silnic 2. a 3. třídy, zimní údržbou komunikací a nastavením jízdních řádů a linek. Zúčastnění se rovněž zabývali otázkami podpory elektromobility a podpory moderních technologií v kraji. Pozitivní odezvu získaly u přítomných informace týkající se poskytnutí stipendií Moravskoslezským krajem pro studenty technických oborů.


 • T-PROFI – Talenty pro firmy 2017 - krajské kolo soutěže v prostorách firmy Bašista

  9. března 2017

  Hospodářská komora České republiky společně s regionálními partnery – krajskými a okresními hospodářskými komorami vytvořila koncept směřující k podpoře technického vzdělávání a prohlubování praktických dovedností nezbytných pro uplatnění v profesní praxi - formou odborné soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy.

  Více zde


 • Studenti na veletrhu obdivovali 3D tiskárny

  18. října 2016 10:04:21

  Studenti a učitelé bruntálského gymnázia, Střední odborné školy Bruntál, Střední průmyslové školy Krnov, Střední školy automobilní Krnov a Střední školy zemědělství a služeb Město Albrechtice společně navštívili Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, který probíhal souběžně s technologickým veletrhem. Zájezd pro ně bezplatně zorganizovala Okresní hospodářská komora v Bruntále.

  Žáci se mohli na veletrhu seznámit s novými trendy v obrábění, s moderní měřicí technikou a nástroji. Největší zájem byl o stroje řízené počítači a téměř libovolné součástky vyrobené z plastu na 3D tiskárnách. „Na strojírenském veletrhu v Brně se mi nejvíce líbily 3D tiskárny a frézky, byl jsem nadšený i ze soustruhů,“ popsal své zážitky David Anton, jeden z žáků Střední školy zemědělství a služeb Město Albrechtice. Jeho spolužák David Krčmář dodal: „Také jsme si tam mohli vzít knihy o vrtání nebo frézování.“ „Kromě fréz a CNC strojů mě potěšilo zřeba vystavení historického motocyklu. Radost jsme měli hlavně ze simulátoru rolby, který jsme si mohli všichni vyzkoušet.“ upřesnil Pavel Firášek. Z bruntálského gymnázia se veletrhu zúčastnili studenti, kteří se aktivně zajímají o techniku. Pedagogové se shodli, že nejvíc žáky na veletrhu zaujaly možnosti 3D tiskáren, zvláště když jeden z vystavujících jim na ukázku vytiskl různé upomínkové předměty. “Jsme rádi, že jsme mohli něco udělat pro školy, které jsou členy naší Okresní hospodářské komory Bruntál a že je veletrh zaujal. Chceme u mládeže podporovat zájem o technické obory, takže připravujeme i další aktivity, které vedou ke spolupráci základních škol, středních škol a zdejších firem. Je to cesta jak zajistit uplatnění žáků a studentů našeho regionu právě v místních firmách“, uvedl Květoslav Bašista, předseda představenstva Okresní hospodářské komory Bruntál. Shodou okolností se Květoslav Bašista z Krnova se svou strojírenskou výrobou dostal až do krajského finále soutěže o cenu Česká spořitelna Živnostník roku 2016 a bruntálský vorobce tyčinek se sýrem Havlík opal je zase mezi krajskými finalisty na cenu Vodafone Firma roku 2016. Odborná porota vybírá vítěze ze 434 nominovaných firem a živnostníků z nejrůznějších oborů. Jak v soutěži firem a živnostníků obstáli tito zástupci Krnova a Bruntálu se dozvíme na slavnostním vyhlášení výsledků 20. října v Ostravě.


 • Aktivity Regionální sektorové dohody - Národní soustava kvalifikací

  21. dubna 2016 10:54:48

  Konsorcium Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, se podílí prostřednictví sektorových rad na tvorbě Národní soustavy kvalifikací. NSK představuje pro firmy novou cestu k získávání odborníků z praxe s mnohostranným využitím zejména v personalistice – od recruitmentu po outplacement.


  Národní soustava kvalifikací je pružný a praktický nástroj, který nabízí:

  • vedle školní docházky novou cestu k plnohodnotné profesní kvalifikaci, tj. uznání našich dovedností a znalostí bez ohledu na to, kde jsme se je naučili
  • prostor k propojování tradičních a nových metod v personalistice
  • cestu ke kvalitě
  • inovativní přístup a nový směr personalistiky

  bližší informace o NSK zde


 • Ocenění „Za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje“

  18. prosince 2015 10:33:13

  Krajská hospodářská komora společně se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje firmě Květoslav Bašista – strojírenská výroba udělila v prosinci 2015 ocenění „Za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje“ v kategorii malý a střední podnik. Pan Květoslav Bašista vybudoval stabilní strojírenskou firmu, která je v Moravskoslezském kraji více než 25 let a zaměstnává asi 70 lidí. • Pracovní skupina OHK Bruntál

  18. prosince 2015 10:30:46

  V měsíci listopadu 2015 představenstvo Okresní hospodářské komory Bruntál iniciovalo vznik pracovní skupiny, jejímiž členy jsou zástupci středních škol a podnikatelů z řad OHK Bruntál. Úkolem pracovní skupiny je zajistit návrhy směřující ke snížení nezaměstnanosti a návrhy k podpoře technického vzdělávání a větší kooperace škol a podniků. K problematice nezaměstnanosti zformulovala pracovní skupina několik návrhů pro rozvoj podnikání v regionu, které budou průběžně projednávány na zasedáních představenstva OHK Bruntál. V souvislosti s podporou technického vzdělávání a podporou spolupráce místních podniků a vzdělávacích institucí (základních a středních škol) je zájmem OHK Bruntál iniciovat projekt, který by zahrnoval činnosti na podporu technických a řemeslných oborů. V této souvislosti pracovní skupina vyhodnotila jako potřebné zajistit vyšší míru komunikace a spolupráce s učiteli, ale i rodiči dětí, podporovat odborné stáže pedagogů ve firmách, exkurze žáků do firem a dát dětem i možnost „vyzkoušet si“ řemesla.

 • Členství v Euroregionu Praděd

  18. prosince 2015 10:25:33

  OHK Bruntál jako právnická osoba sdružující podnikatele okresu Bruntál má zájem rozvíjet svou činnost a spolupracovat se subjekty působícími na daném území. V této souvislosti představenstvo OHK Bruntál v červenci letošního roku rozhodlo o podání žádosti o členství v Euroregionu Praděd. Členství OHK Bruntál v Euroregionu Praděd bylo schváleno na jednání valné hromady Euroregionu dne 20.11.2015.

 • Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj

  18. prosince 2015 10:23:48

  Podniky v Moravskoslezském kraji se dlouhodobě potýkají s nedostatečným počtem a kvalitou kvalifikovaných techniků a řemeslníků. Tento nedostatek neumožňuje podnikům inovace a další růst a reálně hrozí pokles konkurenceschopnosti místních zaměstnavatelů. Situace je o to vážnější, že se významně začíná projevovat potřeba nahradit špičkové dělníky a techniky předdůchodového věku, přičemž se ale snižují počty absolventů technických a řemeslných oborů. Zástupci strategických partnerů Moravskoslezského kraje se za účelem řešení uvedených dlouhodobých problémů dohodli na spolupráci, kterou stvrdili podpisem dokumentu s názvem „Regionální sektorová dohoda“. Tato dohoda vytyčuje řadu aktivit k rozvoji spolupráce zaměstnavatelů, vzdělavatelů a veřejné správy. U každé aktivity je stanoven termín splnění a partner, který nese za splnění aktivity odpovědnost. Z podniků působících v našem okrese stála u zrodu dohody společnost Krnovské opravny a strojírny. Na základě jednání se zástupci Svazu průmyslu a dopravy přistoupila k dohodě v říjnu letošního roku i Okresní hospodářská komora Bruntál, která se bude podílet na realizaci dílčích aktivit v rámci svého území.

 • Slet Berušek v Česku 2015

  23. září 2015 16:15:04

  Ve dnech 11. – 12.9.2015 se v prostorách Střediska volného času Méďa v Krnově uskutečnila akce na podporu českých výrobků a podnikání. Akce byla doprovázena bohatým kulturním programem, který zahrnoval nejen prezentace českých firem a nejrůznější vzdělávací semináře, ale i hudební vystoupení, hry a atrakce pro děti nebo vystoupení divadelních souborů. Pořadatelem akce byla krnovská Agentura Beruška s podporou Okresní hospodářské komory Bruntál a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje. • Na Bruntálsku se setkají čeští podnikatelé

  31. července 2015 15:28:04

  Čeští výrobci a poskytovatelé služeb v září zamíří na setkání českým firem do Krnova na Bruntálsku, aby zde prezentovali své produkty. Hlavním smyslem celé události je podpora kvalitních českých výrobků. Dvoudenní událost nabídne bohatý program, akce je rovněž určena pro širokou veřejnost. „Pojďme cestou vzájemné podpory. Pomůžeme tím jeden druhému,“ zní heslo setkání. Akce se koná 11.–12. září a pořádá ji krnovská Agentura Beruška s podporou Okresní hospodářské komory Bruntál a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje. „ Cílem akce je zejména propagace značek zúčastněných firem. Snažíme se vyzdvihnout české výrobky, a tak i domácí trh,“ říká členka představenstva Okresní hospodářské komory Bruntál Elena Čipcová. Podnikatelé budou mít možnost prezentovat své výrobky a služby a získat tak nové zákazníky. Pro firmy je to také příležitost k vytvoření nový ;ch obchodních kontaktů. Zájemci z řad podnikatelů se mohou přihlásit na oficiálních webových stránkách akce – www.sletberusek.cz. Agentura Beruška se dlouhodobě soustředí na podporu kvalitních českých produktů a služeb. Samotná beruška pak představuje symbol poctivého českého podnikatele, výrobku, výrobce a služby. Zároveň touto akcí bude slavnostně zahájeno pravidelné konání podnikatelských snídaní v Krnově. I přestože za poslední rok nezaměstnanost na Bruntálsku poklesla, je zde stále vysoký počet nezaměstnaných. V červenci letošního roku tu dosáhla nezaměstnanost 10,6 procent. Hospodářská komora ČR proto vítá podobné aktivity, které se v regionu konají a snaží se o zlepšení ekonomické situace na Bruntálsku.

 • Setkání s prezidentem Hospodářské komory

  30. června 2015 13:18:51


Adresa:

OHK Bruntál

Hlavní náměstí 1

79401 Krnov

Telefon:

+420 603 285 765